top of page

Úprava předprostoru schodiště před kostelem sv. Anežky České

klient:

lokalita:

Praha 4

stupeň projektu:

rok:

autoři:

spolupráce:

2022

Miroslav Cikán, Radek Novotný

Návrh redukuje stávající výrazovou mohutnost schodiště danou bočními zídkami s ocelovým zábradlím (a lemované
hmotou keřů) tak, že obrací hierarchii mezi schodištěm a travnatými plochami. Schodiště je mírně nad terénem, není
lemované na bocích zídkami, pocitově překrývá a přesně kopíruje terénní modelaci před kostelem. Schodiště respektuje
stávající dělení na dvě nestejně dlouhá ramena s podestou. Stupně jsou navrženy z plných kamenných bloků. Zábradlí je
minimalizováno (profily, barevnost) tak, aby se v celkové kompozici uplatňovalo v co nejmenší míře.
V liniích začátků obou schodišťových ramen jsou po bocích souměrně umístěny lineární bloky sedacích lavic. Ty reagují na
stávající modelaci terénu a v terénních zlomech a přechodech vytvářejí pobytové příležitosti s výhledy v ose Roztylského
náměstí. Doplnění mlatových cest v úrovni podesty mezi jednotlivými rameny schodiště bezbariérově zpřístupňuje tuto
úroveň přístupu ke kostelu. V nejvyšší úrovni stávající terénní modelace je zpřístupněn prostor pod solitérními lípami, ke
kterým je navrženou umístění kruhových lavic. Přístup pod stromy je veden po stávající terénní hraně prostřednictvím
šlapákové cesty. Návrh tak zobytňuje okolí kostela ve třech výškových úrovních – v oblasti autobusové zastávky, v úrovni
střední podesty a v úrovni horní podesty.
V rámci návrhu je upraveno umístění a provedení osvětlení schodiště tak, aby bylo docíleno měřítkového a výrazového
souladu vůči čelní fasádě kostela. Jsou navrženy kónické sloupy se soustavami drobných zdrojů, které umožňují
diferencovat zacílení i intenzitu světla a vhodně tak prosvětlit požadované situace.
Oblast ulice hlavní je upravena s cílem posílit celistvost osy Roztylského náměstí.
Do prostoru mezi jízdními pruhy jsou doplněny skupiny stromů pro pevnější zarámování scény kostela v dálkových
průhledech v ose Roztylského náměstí. Skupiny reagují na stromořadí středního pásu v ulici Hlavní a současně doplňují
stromové patro parku po jeho stranách. Skupiny stromů vytvářejí příležitosti pro umístění vhodného sedacího mobiliáře,
např. v podobě kruhových lavic pod stromy. Současně změna středního pásu umožňuje posílit význam prostoru před
kostelem umístěním vhodného uměleckého objektu nebo vodního prvku.
V šířce středního pásu navrhujeme zvýšení obou jízdních pruhů do úrovně chodníků tak, aby byl zlepšen komfort a
bezpečnost příchodu ke kostelu. Pozvolné nájezdové prahy v jízdních pruzích spolu s materiálovou změnou v tomto úseku
informují o vstupu do prostoru, kde by měla být posílena preference pěšího pohybu. S ohledem na význam předprostoru
kostela navrhujeme v části ulice Hlavní, v úseku definovaném změnou materiality, prověřit zřízení obytné zóny.
V rámci sjednocení výškové úrovně chodníků s jízdními pruhy jsou v návaznosti upraveny autobusové zastávky, které jsou
řešeny formou zvýšených nástupních hran. Jsou redukovány zastávkové zálivy tak, aby byly vytvořeny přímé chodníkové
hrany na obou stranách uličního profilu. Šířka jízdního pruhu umožňuje objíždění autobusů v době stání v zastávce,
nicméně s ohledem na frekvenci spojů MHD a aut. dopravy v místě je možné profily dále šířkové zúžovat s cílem vytvoření
zastávek v jízdním pruhu.

bottom of page